Despre calitatea continutului unei lucrari de diploma… eseuri personalizate Cautam redactori pentru redactare lucrari de licenta la comanda Moduri folositoare de a-ti petrece vacanta de vara Relatia cu parintii in facultate Vrei 10 pentru proiectul tau de licenta ? Inventar pentru camera de camin Locuri de munca pentru studenti fara experienta Student la camin sau in chirie? Temele la seminar – ultima ta problema Dai licenta la o facultate de drept? Ce cariera iti ofera studiile in administrarea afacerilor Proiecte de diploma la istorie Teme de licenta la ASE Servicii profesionale de scriere de text Ce trebuie sa stii despre plagiat Prioritatile tale in facultate Special pentru studentii care merg la doua facultati Tu ce faci de 1 Mai? Pregatirea materialelor pentru o lucrare de licenta de nota maxima Am putea oare vreodata sa privim Muntii Bucegi ca pe ceva obisnuit,comun? Succesul Arbitrajul comercial international – prezentare generala Care a fost sursa de inspira?ie în crearea produselor Performanta in organizatie Reflectii despre asistenta sociala O lacrim? are întotdeauana r?d?cini mai adânci decât un zâmbet Comunicarea interpersonala O lupta intre doua suflete Uniunea European?: aspecte democratice Razboiul Troiei, in versiune informatica De ce mi-as dori sa scriu? VALORI Problema Dirichlet Criza economica si caderea SUA mai mult “gol” decat substanta Naturopathy LEGENDA MODERN Natura este un dar oferit de Dumnezeu, insa noi, oamenii, nu il apreciem la adevarata sa valoare Prezentul Abandonul scolar in randul adolescentilor Fosta Jugoslavie – efect al influentelor politice si culturale din zona CRIZA BERLINULUI CE MANCAM CA SA FIM SANATOSI? Adevarul si minciuna Boala sarutului –Mononucleoza infectioasa Fotbalul global. O chestiune de viata si de moarte? Nu, o chestiune de bani Despre Bucovina evaluarea posturilor pentru stabilirea sistemelor motivationale TE IUBESC, DAR NU PREA! Motivation is a fundamental concept in psychology Frumosul este o nevoie de lux a omului. Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare TREI. De unde trei! comunicare din cadrul unei organiza?ii non-guvernamentale Sa iti pastrezi sufletul de copil, adult fiind, e aproape o necuviinta Relatia dintre performanta, specializare si competenta tema generala a guvernantei corporative APROBAREA PROIECTELOR DE BUGET Responsabilitatea sociala Industria auto Is advertising simply a superficial exercise in making people buy something they don’t actually need? Deontologia jurnalistica, realitate in teren sau himera uitata prin bancile amfiteatrelor? Drum, drumuri...

Uniunea European?: aspecte democratice

Uniunea European? este caracterizat? printr-un sistem institu?ional complex care se reflect? asupra procesului decizional conducând la percep?ia potrivit c?reia deciziile luate la nivel european sunt lipsite de legitimitate democratic?.
Realizarea unei uniuni a cet??enilor a reprezentat unul dintre obiectivele exprimate de c?tre fondatorii Uniunii Europene, iar criteriile de aderare impuse statelor care doresc sa devin? membre prev?d, printre altele, condi?ia ca acestea s? fie democra?ii func?ionale.
Uniunea European? este considerat? un garant al democra?iei, dar în acela?i timp, se constat? anumite caren?e ale democra?iei datorit? sistemului s?u de func?ionare complex. Având în vedere c? deciziile luate la nivel european au impact tot mai mare asupra vie?ii cet??enilor ?i-au f?cut apari?ia anumite probleme cunoscute sub denumirea de deficit democratic.
Deficitul democratic poate fi în?eles în dou? moduri. Pe de-o parte, acesta reprezint? consecin?a structurii complexe a sistemului institu?ional european, iar pe de alt? parte este în?eles ca o consecin?? a lipsei demosului european.
Viziunea ortodox? asupra deficitului democratic al Uniunii Europene const? în faptul c? transferul puterilor legislative de la parlamentele na?ionale la institu?iile europene nu a fost marcat de un grad echivalent de r?spundere democratic? ?i de un con?inut legislativ din partea Parlamentului European, singura institu?ie aleas? în mod direct” (Chryssochoou, 2003 :368).
Conform viziunii ortodoxe se disting dou? forme de deficit democratic institu?ional. Prima form? este reprezentat? de de-parlamentarizarea sistemelor politice na?ionale ?i influen?a crescând? a executivului. Cea de-a doua form? se refer? la transferul autorit??ii decizionale de la nivelul na?ional sau subna?ional la cel suprana?ional, transfer care a avantajat factorii decizionali executivi în defavoarea parlamentarilor conducând la sl?birea leg?turii dintre electorat ?i legislatori. În acest context, pierderea controlului parlamentelor na?ionale trebuie compensat? de un proces de parlamentarizare la nivel european prin oferirea de puteri sporite Parlamentului European astfel încât acesta s? realizeze func?iile unui parlament real. Acest lucru implic? de obicei o orientare spre un sistem bicameral la nivel european în care PE s? constituie reprezentarea direct? ?i popular?, iar Consiliul Uniunii Europene s? constituie reprezentarea teritorial? indirect?.
Rolul Parlamentului European a fost înt?rit, îns? câ?tigurile acestuia nu au compensat pierderile la nivel na?ional, iar procesul de integrare european? a r?mas controlat de executivele na?ionale ?i de cele de la nivel european. Astfel, „conceptul de deficit democratic se refer? la sl?biciunea Parlamentului European ?i la incapacitatea acestuia de a men?ine executivul european r?spunz?tor în fa?a sa într-o manier? similar? celei existente la nivel na?ional” (Katz, 2000: 4) A existat în paralel un suport sporit în vederea implic?rii parlamentelor na?ionale, iar începând cu Tratatul de la Nisa a existat un interes pentru atrubuirea unui rol formal parlamentelor na?ionale în cadrul procesului legislativ, obiectiv realizat prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Nu doar Parlamentul European constituie subiectul deficitului democratic. Comisia European? este considerat?  a fi o institu?ie nedemocratic?, chestiunea avut? în vedere în acest sens fiind gradul în care aceasta este capabil? s? se elibereze de controlul guvernelor ?i al parlamentelor na?ionale ?i s? ac?ioneze independent.
Curtea de Justi?ie a fost de asemenea criticat? ca având o înclinare pro-integra?ionist?. Obliga?ia acestei institu?ii este de a interpreta aplicarea tratatelor, îns? nu exist? un acord în privin?a m?surii în care aceasta de?ine un rol autonom.
Consiliul Uniunii Europene reprezint? o surs? a deficitului democratic din cauza faptului c? luarea deciziilor în cadrul s?u nu se realizeaz? în mod public. Discre?ia care înconjoar? deliber?rile în cadrul acestei institu?ii restric?ioneaz? controlul parlamentelor na?ionale asupra ac?iunilor reprezentan?ilor lor.
Pe l?ng? aceste aspecte privind institu?iile Uniunii Europene, un alt aspect care conduce la perceperea deficitului democratic îl constituie complexitatea sistemului de func?ionare în cadrul UE, dificil de în?eles pentru cet??eni. Acest aspect conduce la un interes sc?zut din partea cet??enilor care se reflect? în participarea redus? la alegerile pentru Parlamentul European.
Un alt aspect al problemei deficitului democratic, propus de Eijk ?i Franklin, „rezult? din faptul c? alegerile europene se desf??oar? în primul rând pe baza chestiunilor politice na?ionale. Problema const? în faptul c? structura institu?ional? ?i practicile politice ale UE e?ueaz? în a se conforma unei concep?ii speciale asupra democra?iei care este constituit? de interpretarea idealizat? a democra?iei parlamentare la nivel na?ional” (Katz, 2000: 5).
Absen?a demosului la nivel european st? la baza perspectivei socio-psihologice asupra deficitului democratic. Aceast? perspectiv? porne?te de la afirma?ia potrivit c?reia „democra?ia, în forma guvern?rii reprezentative ?i responsabile, presupune o infrastructur? popular?. Un demos transna?ional poate fi definit ca un corp compozit de cet??eni, ai c?rei membri împart un interes activ în guvernarea democratic? a statului ?i care se pot identifica cu institu?iile centrale de guvernare” (Chryssochoou, 2003:373). Chryssochoou consider? c? garantarea drepturilor cet??ene?ti comune prin Tratatul de la Maastricht nu este potrivit? pentru rezolvarea problemei deficitului democratic deoarece este nevoie de schimb?ri în modul în care europenii se percep pe ei ?i comunit??ile c?rora apar?in.
Christophe Combrez, în lucrarea The Democratic Deficit in the European Union. Much Ado about Nothing? propune analizarea deficitului democratic din perspectiva rezultatului procesului legislativ. În acest sens, prezint? un model teoretic în cadrul c?ruia distan?a dintre politicile UE ?i politica ideal? a aleg?torului median reprezint? m?sura deficitului democratic. Astfel, modelul eviden?iaz? faptul c? procesul legislativ din UE nu conduce la politici nedemocratice, iar percep?ia asupra deficitului democratic provine din modul în care procesul politic este condus. UE a fost capabil? s?-?i men?in? institu?iile ?i procesul legislativ în ciuda func?ion?rii lor percepute ca nedemocratice, tocmai datorit? faptului c? rezultatul politic a corespuns în mare m?sur? preferin?elor aleg?torilor.
Reforma institu?ional? reprezint? o solu?ie posibil? în vederea reducerii deficitului democratic. Evolu?ia sistemului institu?ional al Uniunii Europene a urm?rit o direc?ie spre eficientizare ?i democratizare. Tratatul de la Lisabona realizeaz? o serie de reforme în vederea asigur?rii unui proces decizional mai democratic prin consolidarea rolului Parlamentului European ?i prin atribuirea de noi responsabilit??i de colegislator, ceea ce influen?eaz? capacitatea acestuia de a lua decizii care au un impact asupra vie?ii de zi cu zi a cet??enilor ?i de a le proteja drepturile.
Eforturile de reducere a deficitului democratic prin sporirea puterii Parlamentului European sunt umbrite de lipsa unui demos european ?i de implicarea redus? a cet??enilor care se reflect? în participarea sc?zut? la alegerile pentru PE.
Legitimitatea dual? constituie solu?ia pentru dotarea Uniunii Europene cu legitimitate democratic?. „Din aceast? perspectiv?, sistemele politice transna?ionale, precum UE, pot fi democratice dac? cet??enii dispun de dou? canale pentru a controla puterea politic?” (de Vries, 2010: 7). Aleg?torii dispun de dou? canale de reprezentare în cadrul procesului decizional al UE. Pe de-o parte, alegerile na?ionale îi responsabilizeaz? pe reprezentan?ii na?ionali care le reprezint? interesele în cadrul Consiliului, iar pe de alt? parte, prin alegerile pentru PE, aleg?torii voteaz? ?i îi trag la r?spundere pe reprezentan?ii europeni.
În ciuda extinderii semnificative a rolului PE ?i a oportunit??ilor oferite de tratate,  acordarea unui rol echivalent cu acela pe care îl au parlamentele na?ionale ar crea o putere politic? deplin? la nivel european. Un asemenea rol ar constitui o provocare la adresa suveranit??ii statelor în acele sectoare în care sunt capabile s? blocheze deciziile ?i în care PE nu are putere de codecizie ?i ar presupune o nou? revizuire a tratatelor. În acest sens o trecere complet? spre un model federal, bazat pe principiile subsidiarit??ii, suveranit??ii populare ?i echilibrului puterilor, este necesar?.
Urm?rind evolu?ia PE se observ? c? acest element al structurii institu?ionale ?i-a asumat ?i a impus anumite reguli care fac activitatea comunitar? mai democratic?.
Participarea tot mai mare a Parlamentului European la procesul de elaborare a normelor comunitare, ob?inând drepturi de decizie egale cu cele ale Consiliului într-un num?r cât mai mare de domenii, influen?eaz? capacitatea acestuia de a lua decizii care au impact asupra vie?ii de zi cu zi a cet??enilor ?i de a le proteja drepturile.
Evolu?ia Uniunii c?tre un sistem federal are efecte pozitive asupra caracterului democratic al Uniunii datorit? faptului c? încurajeaz? luarea deciziilor la un nivel cât mai aproape de cet??eni, iar evolu?ia Parlamentului European se înscrie în aceast? direc?ie.

Redactare la Comanda: lucrare de licenta lucrare licenta Lucrari de Licenta Lucrari de Dipoma Proiecte de Diploma Lucrari de Disertatie Referate Master Lucrari de Grad Lucrari Didactice Teze de Doctorat Referate Doctorat Lucrari de Cercetare ptr Doctorat Lucrari ptr Sesiuni de Comunicari Stiintifice Cursuri si Teme de Curs Lucrari de Cercetare Universitara Lucrari de Cercetare Postuniversitara Articole stiintifice ptr publicatii de specialitate Elaborare Discursuri si Comunicari Prezentari Powerpoint